ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 14,285,700,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,428,570,000 หุ้น
ด้วยกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จะนำไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และเป็นตัวแปรสำคัญที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร รวมทั้งคุ้มครองผลประโยชน์ของผลเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsibility Business Practice) คือการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
รางวัลและผลงาน